Podmínky členství

Hluboká Baseball & Softball Club
Podmínky členství


1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto podmínky upravují vztahy mezi organizací Hluboká Baseball & Softball Club z.s.,
Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále jen klub) a jednotlivými členy
klubu (dále jen členové).
1.2 Nedílnou součástí těchto podmínek je rovněž příloha „DOTAZNÍK ČLENA“ a „ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY“.
1.3 Ustanovení těchto podmínek mohou být měněna a doplňována jen na základě řádně číslovaných
dodatků po projednání ve vedení klubu. Změny a dodatky jsou platné dnem jejich zveřejnění
na internetových stránkách klubu.

2. ČLENSTVÍ V KLUBU
2.1 Členství vzniká dnem podpisu těchto Podmínek členství a je uzavíráno na dobu neurčitou.
2.2 Zrušení členství
2.2.1 Členství je možné zrušit kdykoliv v průběhu roku, výpovědní lhůta 1 měsíc začíná dnem
předání žádosti o zrušení členství opatřené datem a vlastnoručním podpisem člena, resp.
jeho zákonného zástupce, funkcionáři klubu. V průběhu výpovědní lhůty je člen povinen
vypořádat veškeré své závazky ke klubu.
2.2.2 Okamžité zrušení členství:
 ze strany klubu v případě závažného porušení těchto podmínek, klubové disciplíny
či obecně akceptovaných norem chování,
 ze strany člena z důvodu vážné nemoci,
 v případě okamžitého zrušení členství v průběhu smluvního období má klub nárok
na poměrnou část poplatků za každý i jen započatý měsíc platného členství.
2.3 Přestupy a hostování do jiného klubu jsou řešeny v souladu s platnými legislativními normami České
baseballové asociace a České softballové asociace.

3. POVINNOSTI KLUBU
3.1 Zajistit registraci člena u příslušných sportovních organizací (ČBA, ČSA, Česká obec sokolská),
včetně základního pojištění a uhradit za něj stanovené příspěvky v odpovídající výši.
3.2 Zprostředkovat jedenkrát ročně preventivní lékařskou prohlídku u sportovního lékaře, kterou si
každý člen hradí z vlastních prostředků.
3.3 Sportovní program:
3.3.1 Zajistit celoroční trénink se zaměřením na baseball, resp. softball v rozsahu minimálně 2x
dvě hodiny týdně v odpovídajících prostorách. Trénink budou zajišťovat kvalifikovaní
trenéři s trenérskou licencí ČBA. Rozpis tréninků bude zveřejněn na internetových stránkách
a předán každému členovi.
3.3.2 Zajistit minimálně 1x ročně letní soustředění pod vedením trenérů s licencí ČBA.
3.3.3 Přihlásit příslušnou herní kategorii do odpovídající oblastní soutěže, pokud vznikne.
V případě neexistence odpovídající oblastní soutěže je klub povinen zajistit účast
v alternativní soutěži, eventuálně zajistit dostatečný program soutěžové formy v průběhu
roku. Rozpis soutěží bude zveřejněn na internetu a předán každému členovi.
3.3.4 Aktivně vyhledávat, případně pořádat turnaje pro příslušnou kategorii a dle časových
a finančních možností zajišťovat účast na těchto akcích.
3.4 Za dítě je přebrána plná odpovědnost od okamžiku zahájení tréninku do jeho ukončení.
3.5 Klub zajistí odpovídající vybavení hráčů s výjimkami uvedenými v bodě 4.8.

4. POVINNOSTI ČLENA
4.1 Člen je povinen řídit se ustanoveními těchto Podmínek členství.
4.2 Člen je povinen vyplnit Dotazník člena a uvést pravdivě všechny požadované informace. Tyto
informace budou sloužit převážně pro interní potřebu klubu a nebudou zveřejňovány (kromě
určitých informací zobrazovaných na webových stránkách klubu). K dotazníku rovněž přiloží
2 fotografie pasového formátu.
4.3 Člen je povinen hradit poplatky dle bodu 5.
4.4 Člen je povinen nahlásit veškeré změny v kontaktních údajích a jeho aktivity vůči klubu
(např. odchod z klubu, přerušení trénování apod.).
4.5 Člen je povinen absolvovat jedenkrát ročně na vlastní náklady lékařskou prohlídku u sportovního
lékaře a lékařskou zprávu předložit svému trenérovi k nahlédnutí.
4.6 Člen je povinen účastnit se sportovního programu v rozsahu stanoveném trenéry jednotlivých
kategorií, je povinen předem omluvit svou neúčast přímo trenérům své kategorie.
4.7 Při účasti na sportovním programu je člen povinen respektovat pokyny trenéra.
4.8 Povinné vlastní vybavení hrajícího člena při účasti na sportovním programu:
 odpovídající obuv pro vnitřní (sálová obuv s nešpinivou podrážkou) i venkovní sportovní
program (kopačky, spikes),
 suspenzor,
 hrací míč (pořízení do 1 měsíce členství v klubu),
 polařská rukavice (pořízení do 1 měsíce členství v klubu),
 dres (pořízení do 3 měsíců členství v klubu) ve složení čepice, triko, podtriko, kalhoty a ponožky
v barvě a střihu stanovených zvláštní přílohou.

5. POPLATKY
5.1 Členské poplatky
5.1.1 Základní poplatek za členství v klubu je 2500 Kč za rok.
5.1.2 V případě, že členy klubu jsou 2 a více rodinných příslušníků, mají všichni tito členové
nárok na slevu 500 Kč z částky uvedené v bodě 5.1.1.
5.1.3 V případě, že člen soustavně dojíždí na akce pořádané klubem ze vzdálenosti delší než
25 km, má nárok na slevu 500 Kč z částky uvedené v bodě 5.1.1.
5.1.4 Slevy uvedené v bodech 5.1.2 a 5.1.3 nejsou kumulovatelné.
5.1.5 Ve výjimečných případech bude o dalších slevách, případně dalších změnách rozhodnuto
individuálně funkcionáři klubu.
5.1.6 Členský poplatek bude uhrazen bezhotovostně nejpozději k 15. 3. příslušného roku,
popřípadě bude uhrazen maximálně ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději k 15. 3.
a 15. 9. příslušného roku.
5.1.7 Funkcionáři, trenéři a nehrající členové klubu jsou od poplatku zproštěni.
5.2 Ostatní poplatky:
5.2.1 Organizovaná doprava (autobusy) – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné akce
předem.
5.2.2 Soustředění – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné akce předem.
5.2.3 Preventivní lékařská prohlídka (viz bod 3.2 a 4.3) – úhrada ve stanovené výši dle propozic.
5.3 Bezhotovostní platby budou provedeny na účet klubu u ČSOB České Budějovice, číslo účtu
181441269 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo člena, konstantní symbol = 0558.

Rodné číslo člena:

Jméno a příjmení člena:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Datum _______________ podpis zástupce klubu __________________________________________
Datum _______________ podpis zákonného zástupce člena _________________________________
Datum _______________ podpis člena__________________________________________________

Hluboká Baseball & Softball Club z.s., Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Jednatel: David Šťastný, +420 723 584 866, stastny@huboka.cz, Bankovní spojení: 181441269/0300, IČ: 266 07 255

Menu